شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowGhamari}} | {{DateNowMilady}}

نقشه جغرافیایی شهر

نقشه جعرافیایی

تاریخچه شهر

معرفی شهر

نقشه توریستی شهر

نقشه توریستی

وضعیت کشاورزی و دامپروری

محصولات عمده

موقعیت روی نقشه

مساحت شهر

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.SizeOfCity}}

طول شرقی

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.EasternLongitude}}

عرض شمالی

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.NorthLatitude}}

ارتفاع از سطح دریا

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.Elevation}}

کل اراضی آبی

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.WholeWaterLands}}

کل اراضی زراعی آبی

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.TotalWaterFarming}}

جمعیت

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.Population}}

جمعیت شهری

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.UrbanPopulation}}

جمعیت روستایی

{{AboutShahrezaObj.AboutShahreza_Object.RuralPopulation}}