شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowGhamari}} | {{DateNowMilady}}

معرفی شورای اسلامی شهرضا

{{item.FlName}} {{item.FlName}}

{{item.side}}

نام و نام خانوادگی : {{item.FlName}}

مدرک تحصیلی: {{item.Degree}} {{item.Field}}

دوران عضویت در شورا: از {{item.StartDateService | persianDate}} تا {{item.EndDateService | persianDate}}

زمان حضور : {{item.TimeOfAttendance}}